ANTALYA ESKRİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

Madde : 1-) Derneğin Adı:

Antalya Eskrim Gençlik Spor Kulübü Derneği’dir.

Madde : 2-) Derneğin Merkezi:

Kulübün Merkezi Antalya’dır. Şubesi Yoktur.

Madde : 3-) Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı:

Dernek, tüm sportif faaliyetlere katılmak üzere, Türk Gençliğini sağlıklı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak Ülkemize yararlı gençler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Faaliyet alanı: Gençlik ve sporla ilgili her türlü faaliyetlerde bulunur.

Sürdürülecek Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri

1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

5- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

11-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

14- Dernek üyelerine ve üyelerin çocuklarıyla birlikte spor yapmak isteyen herkese hizmet vermek,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

18-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Madde: 4-) Dernek Ayırıcı İşareti (Amblemi) Ve Renkleri:

Renkleri; Mavi, Beyaz, Lacivert’tir.

Madde : 5-) Derneğe Üye Olma Hakkı :Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre dernek kurması veya herhangi bir derneğe üye olması yasak olanların dışında onsekiz yaşını doldurmuş kişiler kulübe üye olma hakkına sahiptirler.

Dernek sporcuları ve gençlik faaliyetine katılan gençler derneğin fahri üyelerdir. Bunların oy kullanma hakları yoktur.

Derneğe asıl üye kabul edildiği gibi Onursal üye de kabul edilebilir. Üyelik için yapılan müracaatlar dernek yönetim kurulunun kararından sonra kesinleşir.

Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Hiçbir kimse, derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

Madde : 6-) Üyeliğin Sona Ermesi   :

a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda veya yönetmeliklerde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Çıkma ile: Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernektenten çıkma hakkına sahiptir.

c) Çıkarılma ile: Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri disiplin kurulu kararı ve yönetim kurulu onayı ile sona erer. Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyenin üyelik kaydı defterden silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiklerinden dolayı üyelikten çıkartılan üyelerin genel kurula itiraz hakkı vardır.

Madde : 7-) Üyelerin Hakları:

a) Eşitlik ilkesi : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

b) Oy hakkı : Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Derneğe üye olmayan Onursal üyelerin ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde : 8- Üyelerin Yükümlülükleri:

a) Aidat verme borcu: Üyeler giriş aidatı olarak 5 TL. aidat borcunu vermekle yükümlüdür. Yıllık 5 TL üye aidatı ödemek zorundadır. Üyeler ait oldukları yılın aidatlarını ödemedikleri takdirde tüzüğün 6/c maddesi gereği hiçbir tebligata gerek kalmadan üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını vermek zorundadır.

Dereneğe üye olmayan Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir. İstekleri halinde verebilirler.

b) Diğer yükümlülükler : Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Dernek üyeleri şahsi iş ve işlemlerinde dernek adını kullanarak menfaat sağlamak yada alacak veya borç ilişkisine giremezler.

Madde : 9-) Derneğin Organları:

Derneğin zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları başka organlara devredilemez.

Dernek gerekli gördükleri yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

 Madde : 10-) Genel Kurul :

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Dernek genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan toplantı : Genel kurul, 3(üç) yılda bir  Ekim ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

Olağanüstü toplantı : Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde : 11-) Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde : 12-) Genel Kurul Toplantısına Çağrı :

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde :13-) Genel Kurul Toplantı Yeri Ve Toplantı Yeter Sayısı :

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde :14-) Toplantı Usulü :

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıda yeter sayısı sağlandığı bir tutanakla tespit edilir.

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda organlar gizli oy-açık tasnif usulü ile seçilir.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde : 15-) Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri :

a)Karar yeter sayısı : Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b)Oy hakkından yoksunluk : Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

c)Kararın iptali : Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Madde : 16-) Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

a) Dernek organlarını seçmek.

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek.

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

g) Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek.

h) Derneği feshetmek.

ı) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.

j) Derneğin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak.

k) Şube açılmasına karar vermek.

l) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

 Madde : 17-) Yönetim Kurulu :

Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında; kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye seçer.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedek üyelerinde göreve çağrılmasına rağmen) üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde : 18-) Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

a) Yönetim kurulu, kulübün yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

b) Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Üyelik başvurularını karara bağlamak. Üyelerin her türlü müracaatını değerlendirip ilgililere bilgi vermek,

e) Derneğin yapılacak olan olağan veya olağan üstü genel kurulu hazırlamak, dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak, tahmini bütçeyi hazırlamak, Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak,

f) Dernek yürütme birimini görevlendirmek.

g)Yönetim kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmakla görevlidirler.

h) Şube kurucularına yetki vermek.

 ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak.

Madde: 19-) Yönetim Kurulunda Görev Alamayacaklar:

Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ceza kurulları ve Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulübün yönetim kurulunda görev alamaz. Bu görevlere seçilenler dernektekii görevlerinden ayrılırlar.

Madde : 20-) Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri :

Denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde : 21-) Organların İdareye Bildirilmesi:

Dernek; genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 Madde 22-) Çalışma Dönemi Ve Bütçe Uygulaması:

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğinn bütçesi, gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödenekleri aşamaz.

Madde : 23-) Derneğin Gelirleri:

a)Üye Ödentileri
b) Finansal Gelirleri
c) İşletme Gelirleri
d) Bağış ve Yardımlar
e) Devlet Katkıları
f) Diğer Gelirler

Madde : 24-) Derneğin Giderleri:

a)Genel Giderler
b) Personel Giderleri
c) Amaç ve Hizmet Giderleri
d) Diğer Giderler

Madde : 25-) Dernek Tarafından Tutulacak Defterler :

Dernek İşletme hesabı esasına göre defterler tutar. Bu defterlerin kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilmeleri zorunludur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Ancak, derneğin yıllık brüt geliri (2005 yılı için 500 Bin YTL’yi) Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilecek rakamı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçildikten sonra İşletme Hesabı Defteri yerine Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutulur.

Zorunlu olarak Bilanço esasına geçen dernek, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

Kulübün Ticari işletmeleri varsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak zorundadır.

Madde : 26-) Gelir Ve Giderde Usul :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Madde : 27-) Derneğin Borçlanma Usulleri           :

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde : 28-) Tüzük Değişikliği:

Tüzükte değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önergesi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

Tüzük Değişikliğin görüşülebilmesi için, genel kurul toplantısına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin onaylaması gerekir,

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde : 29-) Taşınmaz Mal Edinme:

Dernek; genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Madde: 30-) Beyanname Verilmesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 Madde : 31-) Derneğin Feshi :

Dernek genel kurulu kulübün feshine her zaman karar verebilir. Ayrıca derneğin fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde : 32-) Derneğin Tasfiyesi :

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Tasfiye işlemleri esnasında derneğin adı “Tasfiye Halinde Antalya Eskrim Gençlik Spor Kulübü Derneği” olacaktır.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından kulübün tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde : 33-) Tüzükte Bulunmayan Hükümler:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir